ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

سلام به دوستانم سلام به یارانی که از جنس هم دردی و غربت وقلبی پردرد باهم پیمان بسته ایم.

باز بهمن شد وروز۲۲ دوم دوباره مردم با قلبهای شکسته وگامهای مصمم تر وسینه های سپر شده وزبان هایی که کلمات را باغرور ادا میکرد آمدند.

آمدند تاجا نمانند از بیعت بافرزند زهرا که عزا دارچهلمین روز شهادت مالک اشتر خویش است،آمدند بگویند برف ها به سنگینی غمهای شانه هایمان افزود ،ولی نه برف ونه گلوله جلودارمان نبوده ونخواهدبود.وحضور چنیدیت خبرنگار از تمام دنیا مشتی محکم تر به دهان یاوه گویانی بود که حضورمان را تصویرسازی حلوه میدادند .ولی غافل از اینکه دوربین های خوشان حقیقت را برتمام عالم شفاف ساخت،زن ومردو کودک همه درهمهی شهر ها آمدند تا کسانی که در آنسوی مرزهای برای به فکر چاه کندن هستند بدانند امروز ایران باسال۱۳۲۰ت فرق دارد،دیگر جای عیش ونوش و به ناموس وچپاول وغارتگری برایشان نیست امروز مردم بخصوص جوانان انقلابی سینه چاک درخدمت دفاع از وطن خویش دربرابرمولای خویش ورهبرخویش زانوی ادب زمین زده اندتامبادا فرزند زهرا تنهابماند ودشمن شادشود.

آری هستند هنوز وطن فروشان خائنی که اندک زمانی باسوارشدن برقطارانقلاب که باسرعت هرچه بیشتر به سرمتزل خویش نزدیک است میخواهند با خیانت به مردم وبیت المال مردم از پل انقلاب عبور کنند اما ماجوانان انقلابی دست در دستان خویش آنها را باهمان سرعت برق آسا که قطار طی میکند از آن به بیرون پرت خواهیم کرد تا دستان اجانب داخلی وخارجی را وشر آنان را از سر این مرزو بوم کوتاه کنیم غم شهادت سردار دلهایمان حاج قاسم امروز برای ما انگیزه ای مضاعف بخشید تا دنیا بداند همانگونه که سردارفرمود مامردم امام حسینیم ،همانگونه هم نخواهیم گزاشت فرزند زهرا  تنها بماند،امروز شهادت وایثار برای ما فرهنگی غنی واصیل است که دنیا را به چالش خواهد کشید تا بدانند این کشور دیگر بار زیر یوق دشمن واستکبار نخواهد رفت وآنان  باید فکر به ما ازهر نوع که باشد باید به گور ببرند.پیشرفت ما درعرصه های مختلف وازبین رفتن وابستگی ما به دنیا حاکی از همان فرهنگ ایثار وشهادت است ایثار چه در راه طلب علم ،چه در راه دفاع از وطن وچه درراه شهات ودفاع از ناموس وخاک وطن  اری شعار مان همان باشد که گفتیم مااهل کوفه نیستیم علی تنها بماند ،وقتی ما باعلی و ولی خویش باشیم ودست دست هم دشمن خودخواهد دانست که دیگر راه ورود به روب او بسته است وفقط میتواند با دروغهای شاخ دارخویش آنهم از آنسوی مرزها فقط به ما بتازد وغبطه خورد وهمین . ما نیز دراین طرف به رشد علمی ،نظامی ،عقلی و.خویش ببالیم  تا آنها ازما عصبانی شوند وبه تعبیر امام راحل از این عصبانیت بمیرند.وما به اذن خدا ورسولش هروز بیشتراز دیروز قله های ترقی وپیشرفت را طی خواهیم کرد وبه جوانان خود افتخارخواهیم کرد که مارا از وابستگی به استکبار ودشمنان اسلام بی نیاز کردند  وما تنها به معبودخویش تعظیم مینماییم واسلام.

سردارحاج مهدی سلامت


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ادبیات غرب به سبک شرق sepantaseo ترجمه مقاله روز نوشته های ملی سحر نزدیک است... indiatoor.parsablog.com رسانه جانی وب masazh darmni بیوگرافی تغذیه و زندگی سالم